Maldos (ME litanija)

Šventosios Jėzaus Marijos Eugenijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve,        pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,    ”  ”
Šventoji Dvasia, Dieve,         ”  ”
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,    ”  ”

Švenčiausioji Mergele Marija,    melski už mus!
Šventoji Dievo gimdytoja,        ”  ”
Mergele į Dangų paimtoji,        ”  ”

Šventoji Marija Eugenija,         melski už mus!
Jėzaus sužadėtine,            ”  ”
Mergelės Marijos dukterie,
Dievo didybės sužavėtoji,
Dievo gerumui ir meilei atsidavusioji,
Įsikūnijusio Sūnaus slėpinio įkvėptoji,
Jėzaus Eucharistijoje garbintoja,
Dieviškosios tiesos ieškančioji,
Tikėjimo ir veiklios meilės moterie,
Dievo Karalystės skleidėja,
Supratusioji savo laikmečio iššūkius,
Žemę, kaip Dievo šlovės vietą, regėjusi,
Evangelijos dvasia visuomenės atnaujintoja,
Moters orumą Kristuje atradusioji,
Ištikimoji Bažnyčios dukterie,
Misionieriško uolumo pavyzdy,
Žmogiškųjų ir krikščioniškųjų vertybių ugdytoja,
Krikščioniškos mąstysenos mokytoja,
Bendruomeniškos dvasios puoselėtoja,
Mokytojų ir auklėtojų užtarėja,
Romios senatvės pavyzdy,
Džiaugsmo apaštale,
Gyvenimo tikslo ieškančių jaunuolių drauge,
Klusnumo ir nuolankumo mokytoja,
Džiaugsmingo atsižadėjimo skelbėja,
Nuolankaus gerumo senatvėje pavyzdy,
Vaikelio trokštančių šeimų tarpininke pas Dievą,
Pirmajai Komunijai besiruošiančiųjų vaikų globėja,
Tėvų skyrybas išgyvenančių vaikų užtarėja,
Atsidavimo Dievui pavyzdy.

Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Marija Eugenija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Gerasis Tėve, šventajai Marijai Eugenijai Tu apreiškei savo šventumo slėpinį. Ji atrado tikėjimą ir Tu leidai jai suprasti, kad Jėzuje Kristuje atkurta žmonija šlovina Tavo garbę ir didybę.
Suteik mums Šventosios Dvasios pilnatvę. Tepadeda Ji mums būti garbintojais dvasioje ir tiesoje. Tegu visų rasių, tautų ir kalbų žmonės, suvienyti Kristuje, būna viena tauta Tavo didybės šlovei. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.

atsisiųsti litaniją PDF formatu