Lietuvoje

Pirmosios lietuvės į kongregaciją įstojo dar ketvirtame XX a. dešimtmetyje, Belgijoje, bet dėl susiklosčiusios politinės situacijos jos niekada negrįžo į Lietuvą. Vienuolijos įkūrimas slaptai brendo užsienyje daugiau nei keturiasdešimt metų.

Po Pirmojo Pasaulinio karo Nepriklausomoje Lietuvoje  pradėjo veikti nemažai vienuolynų, į kurių duris beldėsi turtingos ir vargingesnės, mokytos ir vos rašyti pramokusios merginos. Vienuolijoms  kandidačių netrūkdavo. Tais laikais stojant į vienuolyną reikėdavo atsinešti kraitį arba būti išsimokslinusia, kad galėtum tinkamai pasitarnauti vienuolyno darbuose. Deja, ne vienai merginai iš kaimo ar neturtingos miestiečių šeimos, toks pašaukimas netapo nepasiekiamas. Pirmosios Marijos Dangun ėmimo seserys lietuvaitės pasakojo, kad buvęs toks kunigas pranciškonas iš Žemaitijos. Kunigas buvo išsimokslinęs ir pažįstąs ne vieną vienuoliją Vakarų Europoje. Ten jis siųsdavo neturtingas lietuvaites, kad jos galėtų įstoti ir taip atiduoti savo gyvenimą Dievui. Šio kunigo dėka  apie dvidešimt lietuvių  merginų išvyko į Belgiją, į Val Notre-Dame asumpcionisčių vienuolyną ir ten pasiliko, vėliau jos tapo tikromis misionierėmis: Danijoje, Italijoje, Ispanijoje.

Griuvus Berlyno sienai, kongregacijoje iškilo klausimai: galbūt asumpcionisčių bendruomenė turi įsikurti Rytų Europoje? Kokią šalį pasirinkti? Atsakymas buvo vienareikšmiškas: Lietuvą, nes Lietuva jau daug davė kongregacijai per seseris, įstojusias į bendruomenę Belgijoje XX a. pradžioje.

Tai tarsi į dirvą kritusio grūdo, kuris neša vaisių tėvynėje, paslaptis. 1993 m. kongregacija į Lietuvą atsiuntė s. Benediktą, vėliau atvyko kitos seserys. 1995 m. buvo pašventintas vienuolynas Vilniuje, į bendruomenę įstojo pirmosios lietuvės.

Pirmosios seserys bendruomenė parke 2013 m.

Vilniaus bendruomenė 2013 m.

Šiandien pagrindinė Marijos Dangun Ėmimo seserų bendruomenės misija Vilniuje – Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija, kurioje taikoma asumpcionistinio ugdymo paradigma. Taip pat seserys darbuojasi Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijoje, Pataisos Namuose (kolonijoje), veda Alfa kursus, rekolekcijas, namuose priima žmones maldai ar dvasiniam palydėjimui. Kartu su seserimis gyvena merginų bendruomenė  „Samarietė“. Pasauliečiai, kurie nori dalytis dvasingumu su seserimis, sudaro Marijos Dangun Ėmimo kongregacijos bičiulių grupę.